Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên KỸ THUẬT TỐI ƯU LƯỚI TỨ GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU ÁP DỤNG DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Lê Sơn Thái, Mã Văn Thu, Trần Nguyễn Duy Trung, Phùng Trung Nghĩa
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Ngôn ngữ ký hiệu là công cụ giao tiếp quan trọng của nhiều người khiếm thính, thông qua các cử chỉ của cơ thể và biểu hiện của khuôn mặt để truyền tải thông tin trong cộng đồng. Trong đó, các từ được mã hóa bằng sự kết hợp của các hình thái và biểu cảm khác nhau của cơ thể. Với số lượng từ lớn và cấu trúc câu khác với thông thường, cũng như có rất ít các công cụ hỗ trợ học tập, giao tiếp bằng hình ảnh dẫn tới việc tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu còn nhiều khó khăn. Bài báo trình bày những nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống diễn họa ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính tại Việt Nam. Trong đó, tập trung vào vấn đề về tối ưu lưới tứ giác đối với mô hình ba chiều từ đó là cơ sở áp dụng các kỹ thuật diễn họa hành động trong đồ họa ba chiều.