Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió
Lĩnh vực Cơ học ứng dụng
Tác giả Ngô Như Khoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Báo cáo này tập trung trình bày một số kết quả trong việc xây dựng mô hình tính toán, thiết kế turbine gió kiểu trục đứng công suất nhỏ với các cánh turbine cố định, đây là dạng turbine không cần hệ thống kiểm soát hướng gió, tốc độ gió và điều khiển cánh. Biên dạng cánh turbine được lựa chọn trong nghiên cứu này có dạng bán trụ, đây là dạng cánh chưa được quan tâm nhiều tuy dễ chế tạo và cho hiệu suất khá cao. Các kết quả tính toán cũng được so sánh và phân tích với các kết quả thực nghiệm trên mô hình đã được chế tạo, cho thấy mô hình tính toán đã xây dựng là phù hợp và có thể sử dụng cho thiết kế turbine gió ở các công suất khác nhau. Nghiên cứu cũng đã tính toán và phân tích hiệu suất của thiết kế trong các điều kiện tốc độ gió khác nhau, tiến hành so sánh với các hệ thống khác để chỉ ra tính khả thi của kiểu turbine gió này

Tải file Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió tại đây