Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Điều tra tình hình chăn nuôi gà Sao tại các nông hộ thuộc TP. Thái Nguyên và Nghiên cứu một số tập tính sinh học, khả năng thích nghi và sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại Trại gà giống Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Nông Lâm
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đức Hùng
Ngày bắt đầu 02/2006
Ngày kết thúc 12/2006

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đánh giá thực trạng chăn nuôi gà Sao tại nông hộ thuộc TP. Thái Nguyên và Nghiên cứu một số tập tính sinh học, khả năng thích nghi và sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại mô hình chăn nuôi trang trại

- Cung cấp các số liệu khoa học về tập tính sinh học, thích nghị, sinh trưởng và sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại Thái Nguyên

Nội dung

- Nghiên cứu một số tập tính sinh học, khả năng thích nghi, sinh trưởng, sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại mô hình chăn nuôi trang trại

SUMMARY

 

Project Title:  Surveying Guinafowl husbandry at household in Thainguyen city and determining guinafowl behavior, adaptation, meat production performance keeping at Thinh Dan parent stock poultry farm

Code number: T2006 – 04 

Coordinator: Nguyen Duc Hung

Implementing Institution: Thinh Dan parent stock poultry farm

Cooperating Institution(s): National institute of Animal Husbandry

Duration: from 2/2006 to 12/2006                   

Objectives:

Determining the really situation of Guinafowl husbandry at household in Thainguyen city;

Determining the large strain of guinafowl behavior, adaptation, meat production performance keeping at poultry farm thus provide scientific data for researchers as well as  producers.

2. Main contents:

Determining the large strain of guinafowl behavior, adaptation, meat production performance keeping at poultry farm

3. Results obtained:

Guinafowl lives highly mass, noising, high sensitive to environment, well fly as bird.

Difficulty determined to separate cock and hen by behavior observation even during laying period.

The broodiness of hen is  less; After 12 weeks  of age, the survival rate was 97%; The average live body weight was 1,624.43 grs; Feed conversion  ratio was 2.64; The carcass ration was 76.55 -77.37%; The leg and breast muscle/ carcass was 51.60 to 51.62 %; The abdominal fat was 0.68 – 0.70%.

 

 

 

nuôi trang trại

Tải file Điều tra tình hình chăn nuôi gà Sao tại các nông hộ thuộc TP. Thái Nguyên và Nghiên cứu một số tập tính sinh học, khả năng thích nghi và sức sản xuất của gà Sao dòng lớn nuôi tại Trại gà giống Thịnh Đán - TP. Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*