Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên
Nhà xuất bản / Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 265 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-4581
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu được tiến hành năm 2013 và 2014 tại Thái Nguyên nhằm xác định ảnh hưởng của liều lượng bón phân hữu cơ và phân vô cơ đến năng suất, chất lượng giống ngô nếp lai HN88. Thí nghiệm phân hữu cơ gồm 6 công thức: CT1 – 6 tấn phân chuồng/ha, CT2- 9 tấn phân chuồng/ha, CT3- 12 tấn phân chuồng/ha, CT4- 2 tấn phân hữu cơ vi sinh sông Gianh/ha, CT5- 2,6 tấn phân hữu cơ vi sinh sông Gianh /ha, CT6- 3,2 tấn phân hữu cơ vi sinh sông Gianh sinh/ha trên nền 130 N + 70 P2O5 + 80 K2O/ha.  Thí nghiệm phân vô cơ gồm 6 công thức: CT1 (110 N + 50 P2O5 + 60 K2O/ha), CT2 (120 N + 60 P2O5 + 70 K2O/ha), CT3 (130 N + 70 P2O5 + 80 K2O/ha), CT4 (140 N + 80 P2O5 + 90 K2O/ha), CT5 (150 N + 90 P2O5 + 100 K2O/ha), CT6 (160 N + 100 P2O5 + 110 K2O/ha) trên nền 3 tấn phân hữu cơ vi sinh sông Gianh /ha. Kết quả thu được cho thấy bón phân hữu cơ ở mức 2,6 tấn phân hữu cơ vi sinh sông Gianh (nền 130 N + 70 P2O5 + 80 K2O/ha) cho năng suất thực thu cao và ổn định, đạt 34,1- 37,7 tạ/ha; chất lượng nếm thử cũng được đánh giá tốt nhất so với các công thức còn lại. Liều lượng phân bón 140 N + 80 P2O5 + 90 K2O trên nền 3 tấn phân vi sinh/ha (công thức 4) cho năng suất cao và ổn định nhất qua hai vụ: Năng suất thực thu đạt 37,8 – 40,0 tạ/ha; chất lượng nếm thử đạt tốt.