Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Ngô Xuân Hoàng, Vũ Thị Quý
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 77 Số 1 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta

Tải file Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta tại đây