Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ LIPID HUYẾT THANH VÀ LIỆU PHÁP ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thiện Ngọc, Hà Phan Hải An
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Y học Tập 64 Số 5 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các thuốc ức chế miễn dịch (ƯCMD) có thể có ảnh hưởng khác nhau đến nồng độ lipid huyết thanh. Mục tiêu: 1) Xác định nồng độ lipid huyết thanh ở bệnh nhân sau ghép thận. 2) Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ lipid huyết thanh với việc sử dụng thuốc ƯCMD và một số yếu tố khác. Đối tượng phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 41 bệnh nhân sau ghép thận ổn định. Nhóm 1: 22 bệnh nhân điều trị bằng cyclosporin; nhóm 2: 19 bệnh nhân điều trị bằng tacrolimus. Kết quả: 1) Tỷ lệ tăng cholesterol huyết thanh là 41,5%. Tỷ lệ tăng triglycerid là 31,7%. Tỷ lệ giảm HDL-C huyết thanh là 19,5%. Tỷ lệ tăng LDL-C huyết thanh là 19,5%. 2) Có sự tương quan giữa nồng độ tacrolimus, liều corticoid, nồng độ albumin huyết thanh, tuổi và BMI với một số thành phần lipid huyết thanh. Kết luận: 1) Tỷ lệ tăng các thành phần lipid huyết thanh là khá cao ở bệnh nhân sau ghép thận. 2) Thuốc ƯCMD làm tăng nồng độ lipid huyết thanh, mức độ ảnh hưởng của thuốc ƯCMD đến nồng độ lipid huyết thanh chưa có sự khác biệt giữa các loại thuốc ƯCMD. 

Tải file NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ LIPID HUYẾT THANH VÀ LIỆU PHÁP ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN tại đây