Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình tính toán biến dạng thân máy tiện
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Nguyễn Thế Đoàn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 74 Số 12 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 1859/2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bầy mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của lực xuất hiện trong quá trình cắt lên thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các kết quả này là tiền đề cho việc nâng cao tính hiệu quả trong tính toán thiết kế các chi tiết có hình dáng không gian phức tạp và ứng dụng phương pháp số vào quá trình thiết kế chi tiết, bộ phận máy .

Tải file Mô hình tính toán biến dạng thân máy tiện tại đây