Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ: Bài học cho Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Khánh Doanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 1 Số 249 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-2984
Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới, bài viết nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ của người nông dân, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Bài viết chỉ rõ quyết định chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ của người nông dân chịu tác động của cả những yếu tố kinh tế và phi kinh tế, cả những yếu tố chủ quan từ phía người nông dân như đặc điểm nhân khẩu của hộ, tiềm lực kinh tế, điều kiện sản xuất và tiêu thụ, nhận thức của hộ và những yếu tố khách quan như thể chế, chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và yếu tố cầu đối với sản phẩm hữu cơ. Đặc biệt, nhận thức của hộ về nông nghiệp hữu cơ thường là yếu tố quyết định đến sự chuyển dịch. Đối với Việt Nam, ngoài những tiêu chuẩn, quy định cần thiết liên quan đến nông nghiệp hữu cơ, Nhà nước và các địa phương cần có các chính sách và biện pháp để nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đồng thời cần có các chính sách hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm và thị trường tiêu thụ để giúp người nông dân trong quá trình chuyển dịch.