Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên An ninh lương thực của người dân tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sơn La
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam Số 35 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-4700
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ an toàn lương thực của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La sau năm năm di chuyển tới địa điểm tái định cư mới. Số liệu được thu thập từ 108 hộ dân, bao gồm 56 hộ tái định cư và 52 hộ sở tại tại xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La bằng phương pháp điều tra trực tiếp thông qua bảng hỏi cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi các khoản bồi thường và hỗ trợ từ Dự án tái định cư kết thúc, các hộ tái định cư phải đối mặt với tình trạng mất an toàn lương thực do sản xuất và thu nhập giảm sút. Để đảm bảo an ninh lương thực đáp ứng mục tiêu sinh kế bền vững, các dự án thủy điện và tái định cư cần xây dựng nguồn lực sinh kế cho các hộ dân tái định cư. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, công nghệ và vốn tạo điều kiện giúp người dân tái định cư điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với nguồn lực sinh kế hạn hẹp.