Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tìm việc làm phi nông nghiệp của lao động dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía Bắc: Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Văn Quyết
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 23 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung