Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Transition in Goods Export Structure in the Northeast Region of Vietnam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nong Ngoc Hung, Tran Van Quyet, Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung