Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Mai Văn Trịnh, Phạm Thị Hà, Vũ Thị Hằng, Đặng Anh Minh, Lê Văn Khiêm, Mai Thị Lan Anh.
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 3 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN - 1895 - 1558
Tóm tắt nội dung

Bài báo này nêu lên những mục tiêu cần thiết là kế thừa và lựa chọn được phương pháp để tính toán các chỉ số về Biến đổi khí hậu (ví dụ chỉ số dễ bị tổn thương, chỉ số thiệt hại) phù hợp với nội dung điều tra. Từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về khả năng dự báo tác động của Biến đổi khí hậu đến khu vực, đóng góp tích cực vào việc đề ra những chiến lược thích ứng thích hợp.

Tải file “Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. tại đây