Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc để nhận thức và giải quyết vấn đề bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Vũ Thị Thủy
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Việt Nam ở một vị trí địa - chính trị rất quan trọng, là nơi chịu nhiều thử thách to lớn, phải liên tục vươn lên đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm hùng mạnh và thiên tai nghiệt ngã để trường tồn. Do vậy, quá trình hình thành, phát triển quốc gia Việt Nam luôn gắn liền với việc tập hợp các cư dân trong sự nghiệp dựng nước và bảo vệ Tổ quốc chung, tạo nên một cộng đồng chính trị - xã hội gắn bó keo sơn vừa thống nhất, vừa đa dạng về văn hóa tộc người.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, thấu hiểu lịch sử dân tộc mình, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã sớm nhận thức được vị trí, vai trò rất to lớn của miền núi, của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp cách mạng chung. Theo Người, những mối quan hệ đoàn kết, bình đẳng tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc chính là cơ sở tạo nên sức mạnh nội lực có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho thành công của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc, bình đẳng dân tộc đã và đang là cơ sở lý luận chỉ đạo việc hoạch định, thực thi chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, tác động không nhỏ đến vấn đề dân tộc trên bình diện quốc tế cũng như trong từng quốc gia. Chỉ tính sau chiến tranh lạnh kết thúc đến nay, ở nhiều quốc gia, nhiều khu vực, những cuộc xung đột “huynh đệ tương tàn” đã cướp đi nhiều triệu sinh mạng và để lại trong mối quan hệ giữa các dân tộc những vết thương khó hàn gắn. Nhiều nước thuộc thế giới thứ ba hiện chưa thoát ra khỏi cuộc xung đột bộ tộc, sắc tộc liên miên và đẫm máu.

Ở Việt Nam, trước tác động của cơ chế thị trường và tình hình thế giới phức tạp hiện nay, bên cạnh những truyền thống tốt đẹp và thành tựu đạt được trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, bình đẳng dân tộc và với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong công tác phát triển dân tộc, bình đẳng dân tộc đã từng bước được hiện thực hóa. Sinh khí bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc đã tạo nên sức mạnh to lớn góp phần quan trọng vào công cuộc ổn định và phát triển đất nước. Song bên cạnh đó cũng còn nảy sinh nhiều vấn đề mà chúng ta chưa quan tâm, giải quyết triệt để nên quá trình thực hiện chính sách bình đẳng dân tộc ở nơi này, nơi khác, trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác làm xuất hiện những yếu tố gây mất ổn định.

Thái Nguyên - một tỉnh miền núi thuộc khu vực phía Bắc của Tổ quốc, từng là thủ đô kháng chiến (ATK lịch sử). Phát huy những truyền thống kiên trung, đoàn kết một lòng của hơn 30 dân tộc anh em, trong giai đoạn cách mạng mới, vấn đề giải quyết mối quan hệ bình đẳng dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện bình đẳng dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang nảy sinh một số vấn đề đòi hỏi phải được nhận thức và giải quyết một cách thấu đáo.

Thực tiễn đó đang hối thúc mạnh mẽ yêu cầu cách tân trong nhận thức và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc vào việc giải quyết vấn đề này ở nước ta hiện nay, nhất là đối với tỉnh Thái Nguyên - trung tâm của vùng Việt Bắc, địa bàn có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc để nhận thức và giải quyết vấn đề bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay" làm đề tài nghiên cứu cấp Đại học.

Mục tiêu

Trên cơ sở luận giải nội dung, bản chất, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc, đề tài vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc để nhận diện và phân tích thực trạng bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề ra những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề bình đẳng dân tộc đang đặt ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc

Thực trạng vấn đề bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến nay

Tiếp tục thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Tải file Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng dân tộc để nhận thức và giải quyết vấn đề bình đẳng dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Cung cấp những luận cứ khoa học, có tính thực tiễn cho Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc vận dụng, phát triển tư tưởng bình đẳng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, phục vụ bước đầu cho việc nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như các môn học, chuyên đề có

ĐV sử dụng

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và các trường cao đẳng, đại học sư phạm trong cả nước.Tham khảo thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và  nghiên cứu sinh

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*