Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm ngành Lý, Hoá, Sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Hà
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TƯ với mục tiêu thay đổi phương pháp dạy học, từ truyền đạt kiến thức sang tổ chức hướng dẫn, định hướng phát triển năng lực nhận thức học sinh, đang đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông. Theo Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: dạy học tích hợp là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập; thông qua đó hình thành những kiến thức, kỹ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.

     Tích hợp là tư tưởng, là nguyên tắc, là quan điểm hiện đại trong giáo dục. Quan điểm tích hợp đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong xây dựng chương trình môn học ở nhiều nước trên thế giới. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học.

     Trong số các môn học ở trường phổ thông, Vật lý, Hoá học, Sinh học là ba môn học có nhiều nội dung liên môn, xuyên môn. Cả ba môn đều thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Việc tích hợp một số nội dung liên môn của ba môn học này thành các chủ đề dạy học tự chọn là dễ dàng thực hiện được, và người giáo viên dạy một trong ba môn nếu được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên đều có thể dạy được các chuyên đề tự chọn thuộc lĩnh vực này.

          Thực trạng giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay cho thấy đặc điểm cơ bản của giáo dục là định hướng nội dung, chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học đã được quy định trong chương trình dạy học. Những nội dung của các môn học này dựa trên các khoa học chuyên ngành tương ứng. Người dạy chỉ chú trọng việc trang bị cho học sinh hệ thống tri thức khoa học khách quan về nhiều lĩnh vực khác nhau, chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn.

Đứng trước những yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông sau 2015 và thực trạng giáo dục phổ thông hiện nay, vấn đề đặt ra cho các trường Đại học sư phạm là làm thế nào để đào tạo sinh viên nhà trường nói chung và sinh viên các khoa Lý, Hoá, Sinh nói riêng theo hướng phát huy năng lực dạy học tích hợp. Xuất phát từ những lí do trên tác giả đề xuất đề tài nghiên cứu: “Hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm ngành Lý, Hoá, Sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015”.

Mục tiêu

  • Xác định các năng lực dạy học tích hợp cần đào tạo cho sinh viên sư phạm các ngành Lý, Hoá, Sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015.
  • Đề xuất các giải pháp đào tạo giáo viên Lý, Hoá, Sinh theo hướng phát triển năng lực dạy học tích hợp.

Nội dung

Nội dung 1.  Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực dạy học tích hợp và quy trình hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm các ngành Lý, Hoá, Sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015.

-         Nghiên cứu các văn bản về đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015.

-         Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực dạy học tích hợp của giảng viên với việc hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp của sinh viên trong đào tạo giáo viên ở trường Đại học sư phạm.

-         Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên trong quá trình học tập ở trường Đại học sư phạm.

-         Nghiên cứu các biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa Lý, Hoá, Sinh trong việc đào tạo giáo viên theo hướng dạy học tích hợp.

Nội dung 2. Khảo sát thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giảng viên khoa Lý, Hoá, Sinh một số trường Đại học sư phạm phía Bắc.

-         Đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giảng viên các khoa Lý, Hoá, Sinh ở một số trường Đại học sư phạm thuộc các tỉnh phía Bắc.

-         Đánh giá thực trạng năng lực dạy học tích hợp của sinh viên sư phạm Các khoa Lý, Hoá, Sinh mới tốt nghiệp của một số trường ĐHSP phía Bắc.

-         Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên các khoa Lý, Hoá, Sinh của một số trường ĐHSP phía bắc.

Nội dung 3.  Xác định năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên của giáo viên Vật lý, Hoá học, Sinh học Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và xác định năng lực dạy học tích hợp cần bồi dưỡng cho giảng viên các khoa Lý, Hoá, Sinh ở các trường Đại học sư phạm.

-         Nghiên cứu xác định những năng lực chuyên môn Vật Lý, Hoá học, Sinh học (năng lực tìm kiếm, thu nhận và xử lí thông tin, năng lực tư duy thực nghiệm khoa học, năng lực tích hợp kiến thức...)

-         Nghiên cứu xác định những năng lực nghề nghiệp cần thiết phục vụ phát triển năng lực của học sinh thông qua dạy học các kiến thức khoa học tự nhiên.

-         Xác định những năng lực cần bổ sung trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cho giảng viên các khoa Lý, Hoá, Sinh thuộc các trường Đại học sư phạm.

Nội dung 4.  Đề xuất giải pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm ngành Lý, Hoá, Sinh

-         Điều chỉnh khung chương trình và chương trình chi tiết của các khoa Lý, Hoá, Sinh về đào tạo giáo viên theo định hướng nâng cao năng lực dạy học tích hợp.

-         Nghiên cứu đề xuất quy trình hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên cho sinh viên các khoa Lý, Hoá, Sinh.

-         Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng giảng viên theo định hướng nâng cao năng lực dạy học tích hợp.

-         Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao năng lực dạy học tích hợp.

Tải file Hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm ngành Lý, Hoá, Sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015. tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Nâng cao năng lực dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên cho sinh viên sư phạm các ngành Lý, Hoá, Sinh và nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên các khoa Vật lý, Hoá học, Sinh – KTNN các trường Đại học sư phạm.

ĐV sử dụng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*