Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu hàm lượng và thành phần protein trong hạt của một số giống lúa cạn địa phương
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thu Nga, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 3 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN TC NN &PTNT
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu hàm lượng và thành phần protein trong hạt của một số giống lúa cạn địa phương tại đây