Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sự đa dạng di truyền phân tử của một số giống lạc Arachis hypogaea L có khả năng chịu hạn khác nhau
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Chu Hoàng Mậu, Vũ Thị Thu Thuỷ, Lê Phương Dung, Ngô Thị Liêm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 6 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN TC NN &PTNT
Tóm tắt nội dung

Tải file Sự đa dạng di truyền phân tử của một số giống lạc Arachis hypogaea L có khả năng chịu hạn khác nhau tại đây