Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chọn dòng tế bào chịu hạn ở lạc (Arachis hypogaea L) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 7 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tóm tắt nội dung

Tải file Chọn dòng tế bào chịu hạn ở lạc (Arachis hypogaea L) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro tại đây