Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích trình tự gen cystatin của giống lạc L18 (Arachis hypogaea L.)
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Tâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN Báo cáo Hội nghị Sinh học toàn quốc
Tóm tắt nội dung

Tải file Phân tích trình tự gen cystatin của giống lạc L18 (Arachis hypogaea L.) tại đây