Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng giảng dạy học phần thực hành Hoá sinh tại một số trường Đại học Y
Lĩnh vực Y học
Tác giả Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Thu Hương, Lê Thị Minh Hiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, năm (2013), tập 114, số 14, tr.193-198 Tập 114 Số 14 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Thực trạng giảng dạy học phần thực hành Hoá sinh tại một số trường Đại học Y tại đây