Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL ĐỎ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN XÚC TÁC TiO2/SBA-15 PHA TẠP Fe2O3
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phùng Thị Bích Thủy, Dương Thị Đào, Trần Thị Hương Nụ, Vũ Văn Nhượng1
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 100 Số 12 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Vật liệu xúc tác TiO2/SBA-15 được tổng hợp theo phương pháp sol - gel, sử dụng P123 (Triblock copolymer, EO20-PO70-EO20, M = 5800 đvC) làm chất định hướng cấu trúc, TEOS (tetra ethyl ortho silicat), TIOT (tetra isopropyl orthotitanat) làm nguồn Si và Ti, tương ứng. Việc cấy ghép Fe2O3 lên vật liệu TiO2/SBA-15 được thực hiện theo phương pháp tẩm trong etanol và Fe(NO3)3.9H2O làm nguồn cấy ghép Fe. Đặc trưng pha tinh thể vật liệu được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD). Hoạt tính xúc tác của các mẫu vật liệu tổng hợp được thể hiện thông qua mức độ chuyển hóa phenol đỏ trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các vật liệu cấy ghép Fe2O3 lên TiO2/SBA-15 có hoạt tính xúc tác cao hơn hẳn so với vật liệu TiO2/SBA-15. Hoạt tính xúc tác của các vật liệu phụ thuộc vào các yếu tố: Nguồn sáng, nhiệt độ, pH, nồng độ tác nhân oxi hóa H2O2.

Tải file NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL ĐỎ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN XÚC TÁC TiO2/SBA-15 PHA TẠP Fe2O3 tại đây