Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế bài tập kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo TT30/2014
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 148 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc quy định cách đánh giá học sinh tiểu học. Trong TT 30/2014 quy định đánh giá học sinh về năng lực, phẩm chất và kiến thức thông qua đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. TT 30/2014 quy định đề kiểm tra định kì phải phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng gồm các câu hỏi và bài tập theo 3 mức độ nhận thức của học sinh. Bài báo đề cập đến những điểm mới về đánh giá định kì trong TT 30/2014 và thiết kế một vài dạng bài tập theo 3 mức độ nhận thức quy định tại thông tư. Qua bài báo chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên để đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.