Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 179 Số 1 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 2354-077X
Tóm tắt nội dung

Cùng với Tân thư, Tân văn, tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi được truyền bá vào Việt Nam góp phần làm cho phong trào duy tân đầu thế kỷ XX trở thành một phong trào văn hóa sôi động. Phong trào này gồm ba hoạt động chủ yếu: giáo dân, dưỡng dân và tân dân. Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đã được các nhà duy tân vận dụng vào hoạt động của các phong trào tiêu biểu như phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, phong trào duy tân ở Trung và Nam Kỳ. Mặc dù thất bại sau một thời gian ngắn hoạt động nhưng sự tồn tại của các phong trào này là tất yếu trong quá trình vận động của lịch sử cách mạng Việt Nam.