Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên “The simultaneous detemination of Indium (III), Lead (II), Cadmium (II) by anodic stripping volammetry using Bismut film electrode on the support of nano-silver and carbon nano tubes”,
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Dương Thị Tú Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN-0866-7174
Tóm tắt nội dung

Tải file “The simultaneous detemination of Indium (III), Lead (II), Cadmium (II) by anodic stripping volammetry using Bismut film electrode on the support of nano-silver and carbon nano tubes”, tại đây