Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Dương Nghĩa Bang, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thế Chính, Phạm Văn Thỉnh, Lương Thị Hồng Vân, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.I. Minkin
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí hóa học Tập 6 Số 52 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7144
Tóm tắt nội dung

A series of novel derivatives of the 1,3-tropolone (β-tropolone) system 2-(2-quinolyl)-5,7-di(tert-butyl)-1,3-tropolones and 2-(2-quinolyl)-4,5,6,7-tetrachloro-1,3-tropolones have been prepared by the acidcatalyzed reaction of  2-methylquinolines with 3,5-di(tert-butyl)-1,2-benzoquinone and 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone. The molecular structures of  compounds have been determined by 1H-NMR spectroscopy