Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Viết Khanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo Khoa học Công nghệ toàn quốc, tháng 10/2006 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Phân tích  kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN