Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong dạy học Địa lý
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Trần Viết Khanh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo Khoa học đổi mới phương pháp dạy học địa lý, ĐH Huế, 2003. Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong dạy học Địa lý