Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hiện trạng phát triển du lịch vùng ATK Định Hóa Thái Nguyên
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Trần Viết Khanh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tuyển tập các công trình Khoa học báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, tháng 11/2004 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hiện trạng phát triển du lịch vùng ATK Định Hóa Thái Nguyên