Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Ngô Cẩm Tú
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*