Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà Sasso ông bà được chọn tạo tại Việt Nam
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Tác giả Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Văn Xuân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 1 Số 8 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

TÓM TẮT

Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà ông bà chọn tạo ở Việt Nam cho thấy các chỉ tiêu sức sản xuất của gà AB và CD đạt sấp sỉ với đàn Sasso ông bà nhập từ Pháp, đến 68 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ bình quân của dòng B là 47,79% và dòng D là 56,56%; tỷ lệ trứng giống, tỷ lệ cho phôi và tỷ lệ nở trên trứng có phôi của gà AB lần lượt là: 93,66%, 93,95% và 87,12%; của gà CD tương ứng là 94,09%; 94,10% và 87,32%. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng giống, một gà con loại I của gà AB là 3,09 kg và 0,41 kg; của gà CD tương ứng là 2,65 kg và 0,35 kg. Giá thành cho 1 gà con giống bố mẹ sản xuất ra bằng 62 % so với gà nhập từ Pháp.

Từ khoáDòng trống, dòng mái, gà con một ngày tuổi, gà ông bà, giá thành, hệ số chuyển hoá thức ăn, khả năng sản xuất, tỷ lệ ấp nở, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ cho phôi, tỷ lệ trứng ấp.

Performace of Vietnamese Sasso grand parent chicken

                Vietnamese Sasso grand parent  chicken showed their performance catching semilarly to orgizin breed to be imported from France in 2002. Keeping to 68 weeks of age, the average laying percentage of B strain was 47.79%, D strain was 56.56%. The hatching egg percentage, fertile egg percentage and percentage of hatched eggs of AB grand parent strain were 93.66%, 93.95% and 87.12%; of CD grand parent strain were 94.09%, 94.10% và 87.32% respectively. Feed conversion ratio per 10 hatching eggs and a day old chick of AB strain were 3.09 kgs and 0.41 kgs; of CD strain were 2.65 kgs and 0.35 kgs. Total cost pice of unisexual Vietnamese Sasso parent day old chick was 62 % comparison to that of chick were imported from France in 2002.

Key words:  day old chick, cock strain, feed conversion ratio, fertile eggs percentage,  hen strain, grand parent chicken, hatching eggs percentage, laying percentage, hatched eggs percentage,  performance, total cost price.

Tải file Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà Sasso ông bà được chọn tạo tại Việt Nam tại đây