Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Fukuzawa Yukichi và tư tưởng thoát Á của ông
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả ThS Dương Thị Nhẫn, ThS Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 171 Số 6 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 2354-077X
Tóm tắt nội dung

 

Fukuzawa Yukichi (1835-1901) là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản cuối thế
kỷ XIX, người mở đầu cho sự nghiệp hiện đại hóa giáo dục, làm nền tảng cho sự phát triển 
nhảy vọt của đất nước. Một trong những tư tưởng chủ yếu của Fukuzawa Yukichi là tư tưởng 
thoát Á. Theo Fukuzawa Yukichi, các nước châu Á mới ở tình trạng “bán văn minh” không 
thể là tấm gương cho Nhật Bản học hỏi. Vì thế, ông kêu gọi Nhật Bản hãy “tách ra khỏi 
hàng ngũ của các nước châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh”. Trên 
thực tế, mục đích của ông là muốn cởi trói nền văn hóa tiểu nông, duy tình của Đông Á để 
học tập nền văn hóa duy lý, khoa học của phương Tây. Nhìn lại thực trạng Việt Nam cùng 
với xu thế quốc tế hóa hiện nay thì vấn đề quan trọng là phải thay đổi tư duy căn bản của 
dân tộc mới tạo nên được những đột phá để đất nước phát triển.

Fukuzawa Yukichi (1835-1901) là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản cuối thế
kỷ XIX, người mở đầu cho sự nghiệp hiện đại hóa giáo dục, làm nền tảng cho sự phát triển 
nhảy vọt của đất nước. Một trong những tư tưởng chủ yếu của Fukuzawa Yukichi là tư tưởng 
thoát Á. Theo Fukuzawa Yukichi, các nước châu Á mới ở tình trạng “bán văn minh” không 
thể là tấm gương cho Nhật Bản học hỏi. Vì thế, ông kêu gọi Nhật Bản hãy “tách ra khỏi 
hàng ngũ của các nước châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh”. Trên 
thực tế, mục đích của ông là muốn cởi trói nền văn hóa tiểu nông, duy tình của Đông Á để 
học tập nền văn hóa duy lý, khoa học của phương Tây. Nhìn lại thực trạng Việt Nam cùng 
với xu thế quốc tế hóa hiện nay thì vấn đề quan trọng là phải thay đổi tư duy căn bản của 
dân tộc mới tạo nên được những đột phá để đất nước phát triển.