Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống bài tập củng cố kiến thức trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Giáo dục và Xã hội Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 0,5
Tóm tắt nội dung

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là xu hướng và yêu cầu bắt buộc để dạy học có thể bắt kịp và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài tập củng cố trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội ở Tiểu học kích thích tính tích cực của học sinh và nâng cao chất lượng dạy học. Chúng tôi đề xuất quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài tập củng cố kiến thức trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội; vận dụng quy trình vào thử nghiệm thiết kế một số bài tập củng cố trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2.