Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng mô hình Probit để đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp của lao động dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía bắc Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Phương Đại
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 2 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung