Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Những khó khăn tồn tại trong công tác thực tập sư phạm của sinh viên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 188 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN 1
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu thực trạng công tác TTSP, những khó khăn tồn tại và đề xuất các biện pháp khắc phục