Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-0810
Tóm tắt nội dung

 

Bài báo chỉ rõ một số vấn đề về thực trạng quá trình rèn luyện năng lực dạy họctrong thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay. Qua thực tiễn nghiên cứu, kết quả thuđược đã chỉ rõ một số nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng rèn luyện năng lựcdạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một sốbiện pháp nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác thực tập sư phạm của sinh viên hiệnnay.