Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo) và đimetylđioctađecylammoni clorua
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Trọng Long, Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 48 Số 2 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 0866 708X
Tóm tắt nội dung

Influence of reactive conditions in the preparation of organoclay from bentonite-prolabo(France) and dimethyldioctadecylammonium chloride (DMDOA) on the distance of the organoclay layers (d001) and the level of intrusion into DMDOA bentonite has been studied. Experimental results show that the preparation conditions suitable organic clay from bentonite (France) and DMDOA: volume ratio DMDOA /bentonite: 1.0, temperature 60oC, reactive time    5 h, the pH of the solution: 9.0; temperature and dry time: 80oC in 24 h. In this condition, the organoclay products obtained with d001 = 39.031Å and organic content of the organoclay is 35.11%. The synthesized samples were characterized using TG- DTA, XRD.

Tải file Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo) và đimetylđioctađecylammoni clorua tại đây

organclay,   DMDOA,   bentonit.,