Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 基于GIS技术的森林景观保存值评价研究中的熵模型模拟
Lĩnh vực Địa lý
Tác giả Kiều Quốc Lập, Wu Xincai, Liu Xiuguo
Nhà xuất bản / Tạp chí Geography and Geo-Information Science Tập 14 Số 4 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1672-0504
Tóm tắt nội dung

在景观生态评价分析中熵模型有巨大的应用性。然而,研究结果仅限于评价指数,无法描述景观分布空间。在这篇文章中,我们采用GIS技术为模拟森林景观保存值评价中的熵模型研究结果。GIS技术允许景观格局的信息层存储、指标分析和评价图层建立。这是一个创新的研究方向,熵模型的应用研究结果将被模拟在评价图上。这项研究已经应用在沙坝区,是一个越南老街省的山地县。研究结果明显表达森林景观的多样分化,同时基于GIS可以确定了需要的保存景观区。

Tải file 基于GIS技术的森林景观保存值评价研究中的熵模型模拟 tại đây