Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xuất khẩu lao động: Giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Cạn
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Hoàng Yến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 0868 – 3808
Tóm tắt nội dung

Xuất khẩu lao động đang là một trong các giải pháp nhằm giải quyết công văn việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Nhận thức được lợi thế của việc xuất khẩu lao động, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này. Tuy nhiên, kết quả của việc xuất khẩu lao động chưa thực sự được cải thiện. Với việc điều tra 500 người trong độ tuổi lao động bao gồm 300 người lao động chưa đăng ký và 200 người đã đăng ký xuất khẩu lao động, nghiên cứu này tìm ra những hạn chế, tồn tại trong vấn đề xuất khẩu lao động để đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động của tỉnh Bắc Kạn