Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) “Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện biến động giá đầu vào”
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Phương Hảo
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2012

Tổng quan

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI 

10.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

 Trong những năm qua đó có rất nhiều đề tài nghiên cứu hay các chương trình, dự án đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đã đạt được những thành tựu đáng kể về nâng cao cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, các chương trình này mới chỉ chủ yếu đề cập đến các vấn đề về nâng cao nguồn lực của các hộ nông dân sản xuất chè mà ít đề cập đến sự tác động, ảnh hưởng của biến động giá cả các yếu tố đầu nông nghiệp tới hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sản xuất chè, nhất là hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trong điều kiện suy thoái kinh tế. Chẳng hạn như đề tài: Những vấn đề kinh tế phát triển cây chè ở Thái Nguyên. Luận án  tiến sĩ, Phạm Thị Lý, ĐH Bắc Thái, 2001. Những giải pháp cơ bản phát triển sản xuất chè ở Xí nghiệp công nông nghiệp Chè Tuyên Quang. Luận án tiến sĩ, Trần Văn Giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1993, Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông hộ ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế -chuyên ngành kinh tế nông nghiệp / Phan Thanh Vụ .1999….

 

10.2. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

Nguyễn Thị Phương Hảo, ảnh hưởng của sự tăng giá đầu vào nông nghiệp tới các hộ nông dân ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Rừng và đời sống, 2008.

Nguyễn Thị Phương Hảo, Sản xuất chè an toàn – hướng đi tích cực trong nâng cao hiệu quả kinh tế của các hộ trồng chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Kinh tế tiêu dùng, 2010.

Nguyễn Đình Long, Thực trạng và giải pháp phát triển các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu, NXB Nông nghiệp, 2008.

Đoàn Quang Thiệu, Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hệ thống nông lâm kết hợp ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp bộ, nghiệm thu 2007.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*