Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng bài giảng điện tử môn học Kế toán tài chính 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài khác
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Tuân
Ngày bắt đầu 04/2007
Ngày kết thúc 03/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Đổi mới phương pháp giảng dạy là yêu cầu cấp bách đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam, cho từng cơ sở đào tạo và từng giáo viên giảng dạy.

Môn học Kế toán tài chính học phần 2 là một học phần bắt buộc của các lớp đào tạo ngành kế toán của Khoa Kế toán- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên điều kiện còn khó khăn chung của Nhà trường về giáo trình và bài giảng, việc thiết kế bài giảng điện tử để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học Kế toán tài chính học phần 2 của tập thể giáo viên của Bộ môn cũng như của Khoa kế toán là một trong những yêu cầu cấp thiết và có tính thực tiễn cao. Mặt khác, vào năm 2008 bài giảng môn học Kế toán xây lắp của Khoa và nhà trường trước đó đều xây dựng theo niên chế nên phải xây dựng kế hoạch giảng dạy môn học và nội dung môn học để phù hợp với học chế tín chỉ.

Công trình khoa học này một mặt đáp ứng nhu cầu thực tiễn giảng dạy của Bộ môn, của Khoa, mặt khác, góp phần đa dạng hoá kho tài liệu nghiên cứu của Trung tâm học liệu – ĐH Thái Nguyên phục vụ công tác học tập nghiên cứu.

Mục tiêu

- Xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch giảng dạy môn học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ  

- Thiết kế bài giảng điện tử dưới dạng Slide trình chiếu phù hợp với đề cương và kế hoạch giảng dạy đã xây dựng

- Xây dựng hệ thống bài tập để sinh viên vận dụng lý thuyết đã học vào việc giải quyết các tình huống cụ thể.

                                                  \

Nội dung

  Đề cương xây dựng cho hệ đào tạo tín chỉ, gồm

 Được thể hiên qua việc xây dựng đề cương chi tiết của môn học về mặt nội dung, bao gồm 7 chương:

Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền

Chương 2: Kế toán các khoản phải thu và ứng trước

Chương 3: Kế toán các khoản nợ phải trả

Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

Chương 5-Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

Chương 6: Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh

Chương 7: Báo cáo tài chính

Tải file Xây dựng bài giảng điện tử môn học Kế toán tài chính 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

Nâng cao tính hiệu quả trong việc giảng dạy và học tập môn học Kế toán tài chính 2

ĐV sử dụng

Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Các trường khối ngành kinh tế

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*