Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu chế tạo màng phủ composit từ nhựa epoxy và sét Bình Thuận
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Thị Hà Thanh, Đinh Văn Trung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Hóa học Tập 48 Số 4 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 0866 7144
Tóm tắt nội dung

Nanocomposite coating was prepared using diglycidyl ether of bisphenol A type epoxy resin and different amounst (1,2,3,4,5%) of organoclay modified by dimethyldioctadecylammonium chloride (DMDOA). Dispersion of nanocomposite was investigated with a variety of methods including X-ray difraction, TGA, IR, and SEM analysis. The results  showed that the clay platelets are well-exfoliated in matrix polymer and the properties of the coat were singnification improved by the present of nanosize clay particles.

Tải file Nghiên cứu chế tạo màng phủ composit từ nhựa epoxy và sét Bình Thuận tại đây

Đính kèm: