Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá khả năng chế tạo organoclay từ bentonite Bình Thuận
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Ngô Kế Thế, Nghiêm Xuân Thung, Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí hóa học Tập 49 Số 3 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 0866 7144
Tóm tắt nội dung

Organoclay synthesis  from Prolabo - French bentonite and Binh Thuan - Vietnam bentonite in water/alcohol medium is studied by the methods as IR, XRD, TGA, SEM. The results are not significantly different when survey in the same conditions: reaction temperature of 300C, the volume ratio DMDOA / bentonite = 0.6, reaction time 4 hours and pH = 9. In these conditions, the d001 and organic content in the product respective is 38.651 Å, 32.93% (with French organoclay) and 39.239 Å, 31.85% (with Vietnam organoclay)..  In conclusion, bentotnite Binh Thuan - Vietnam can be used to replace the French commercial bentonite.

Tải file Đánh giá khả năng chế tạo organoclay từ bentonite Bình Thuận tại đây

Đính kèm: