Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonite trong dung dịch rượu nước
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Ngô Kế Thế, Nghiêm Xuân Thung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí hóa học Tập 49 Số 3 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 0866 7144
Tóm tắt nội dung

Đã  tiến hành  khảo sát các yếu tố: nhiệt độ, tỷ lệ khối lượng, pH của dung dịch và thời gian phản ứng khi điều chế sét hữu cơ từ bentonite hãng Prolabo – Pháp với đimetylđioctađecylammoni clorua (DMDOA) trong dung dịch rượu: nước. Sản phẩm được nghiên cứu bằng các phương pháp IR, XRD, TGA, SEM. Các kết quả cho thấy điều kiện tối ưu thu được là: nhiệt độ phản ứng 600C, tỉ lệ khối lượng DMDOA/bentonite = 0,6, thời gian phản ứng 4h và pH của dung dịch bằng  9. Ở điều kiện này, giá trị d001 và hàm lượng hữu cơ có trong  sản phẩm tương ứng là 38,496Å; 35,72% . sét hữu cơ thu được có cấu trúc lớp và có độ xốp khá cao thuận lợi cho việc sử dụng để đưa vào mạng polyme trong quá trình tổng hợp vật liệu nanopolyme compozit.

Tải file Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonite trong dung dịch rượu nước tại đây

Đính kèm: