Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang
Nhà xuất bản / Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 6 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN issn0868-3409
Tóm tắt nội dung

Kết tử - yếu tố nối kết luận cứ và kết luận đóng một vai trò rất quan trọng với việc tổ chức lập luận. Trong bài viết này, vai trò của kết tử được làm sáng tỏ thông qua việc phân tích hoạt động và chức năng của kết tử đồng hướng trong lập luận tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu cho thấy kết tử đồng hướng chi phối đến việc tổ chức lập luận trên hai phương diện cơ bản: số lượng và trật tự sắp xếp các thành phần lập luận; hướng và hiệu lực lập luận của luận cứ.

Tải file Kết tử đồng hướng với việc tổ chức lập luận trong tiếng Việt tại đây