Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Các kết tử “vì”, “nên”, “vì…nên” trong lập luận tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo "Ngôn ngữ và văn chương" Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết tập trung nghiên cứu đặc điểm các kết tử “vì”, “nên”, “vì…nên” trong lập luận dựa trên tư liệu ngôn ngữ văn chương. Kết quả nghiên cứu cho thấy các kết tử trên có những nét tương đồng và khác biệt trong khả năng kiến tạo các dạng cấu trúc hình thức và biểu thị quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần lập luận. Kết quả thu được cung cấp cho người nghe/ người đọc một số chỉ dẫn lập luận cần thiết, hữu ích với quá trình tiếp nhận và lĩnh hội ý nghĩa lập luận trong các văn bản nghệ thuật. 

Tải file Các kết tử “vì”, “nên”, “vì…nên” trong lập luận tiếng Việt tại đây