Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vai trò của năng lượng tái tạo trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Thanh Mai,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 8 Số 99 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình phát triển. Bài báo trình bày về vai trò của Năng lượng tái tạo (NLTT) trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia và toàn cầu thông qua những những nét chính về hiện trạng hoạt động năng lượng; mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của tăng trưởng xanh; tiềm năng và khả năng khai thác NLTT ở Việt Nam; sử dụng NLTT hiện nay, triển vọng trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển NLTT cho Chiến lược tăng trưởng xanh.