Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu tìm hiểu từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pà Thẻn
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thu Quỳnh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 46 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN 1859 - 2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Bước đầu tìm hiểu từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pà Thẻn tại đây