Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Bùi Minh Quý, Uông Văn Vỹ, Đỗ Trà Hương, Tô Thị Hòa, Lê Xuân Quế
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 51 Số 3 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Vật liệu LaNi4.3-xCoxMn0.4Al0.3 (với x = 0,4; 0,5; 0,6) đã được nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp nấu chảy hồ quang. Các nguyên tố La được lấy dư 1, 3 và 5%, với Mn là 3, 5, 7 và 9%. Vật liệu chế tạo được đơn pha và có cấu trúc dạng lục giác kiểu CaCu5. Khi thay thế một phần Ni bằng các nguyên tố Co, Mn, Al đã làm tăng thể tích ô mạng cơ sở so với LaNi5. Tỷ lệ cho dư của La là 1% , của Mn là từ 5% đến 7% so với công thức cần chế tạo sẽ cho kết quả gần với công thức mong muốn.

Tải file Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang tại đây