Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nhân gen mã hóa rRNA 18S ở 2 dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) BV04 và BV19
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Hương, Nghiêm Thị Nhật, Hoàng Văn Chung
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 70 Số 8 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

           Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về cây chè chủ yếu đi sâu nghiên cứu đặc tính hoá sinh, đặc điểm hình thái, giải phẫu thân, lá, đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng chè. Việc ứng dụng các kĩ thuật sinh học phân tử vào việc đánh giá hệ gen của cây chè trong chọn tạo giống cây trồng còn là vấn đề mới mẻ. Trong nghiên cứu trước, chúng tôi đã đánh giá sự đa dạng di truyền của 10 dòng chè thu được từ Chợ Mới – Bắc Kạn và Đồng Hỷ - Thái Nguyên bằng kỹ thuật RAPD. Bài báo này, chúng tôi tiến hành tách chiết DNA tổng số từ lá của 2 dòng chè shan BV04 và BV19 (Chợ Mới-Bắc Kạn). ADN được tách chiết theo phương pháp có sử dụng đệm rửa, chất lượng tốt, không bị đứt gẫy. Sau đó, khuếch đại gen mã hóa rRNA 18S từ DNA tổng số. Sản phẩm PCR được phân tích bằng enzyme giới hạn BamHI. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về trình tự nhận biết của enzyme BamHI ở 2 dòng chè shan nghiên cứu.

Tải file Nhân gen mã hóa rRNA 18S ở 2 dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) BV04 và BV19 tại đây