Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh Vigna radiata L Wilczek bằng kỹ thuật RAPD
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Hoàng Thị Thao, Đỗ Tiến Phát, Chu Hoàng Mậu
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Sử dụng chỉ thị RAPD với 10 mồi ngẫu nhiên để phân tích sự đa dạng di truyền của 30 giống đậu xanh, [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 10 mồi đều thể hiện tính đa hình. Tổng số phân đoạn DNA được nhân bản khi phân tích 10 mồi ngẫu nhiên là 105 phân đoạn. Khoảng cách di truyền và biểu đồ hình cây được thiết lập nhờ phương pháp UPGMA, kết quả cho thấy 30 giống đậu xanh được chia thành 2 nhóm có hệ số tương đồng di truyền là 67%;  nhóm I bao gồm 2 giống là: T6 và T9, nhóm II gồm 28 giống còn lại là: T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30.

Tải file Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh Vigna radiata L Wilczek bằng kỹ thuật RAPD tại đây