Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Những di tích thời đại đồ đá ở Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đức Thắng
Ngày bắt đầu 03/2014
Ngày kết thúc 05/2015

Tổng quan

Cho đến nay, đã có một số tác giả công bố một số công trình nghiên cứu, bài báo về những phát hiện và nghiên cứu về khảo cổ học Thái Nguyên. Tuy nhiên, những công bố trên còn rất tản mạn, chưa hệ thống hoá được toàn bộ các tư liệu từ trước tới nay về mặt khảo cổ học. Trên cở sở những tư liệu đã được công bố, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu, phát hiện thấy thêm một số di tích, di vật khảo cổ thuộc thời đại đồ đá. Do đó, chúng tôi nhận thấy cần phải quan tâm nghiên cứu để tìm ra những đặc trưng văn hoá tiêu biểu của thời tiền sử Thái Nguyên.

        Đề tài  góp phần làm rõ những giá trị lịch sử, văn hoá của các di tích, di vật thời tiền  sử Thái Nguyên trong bối cảnh chung của lịch sử dân tộc. Việc nghiên cứu này còn góp phần tìm hiểu, gìn giữ những giá trị di sản văn hoá vật chất, tinh thần của ông cha ta trên một địa bàn rất cụ thể - Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu sẽ có đóng góp về mặt nhận thức và thực tiễn đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong việc xây dựng đời sống văn hoá đương đại của dân tộc. Từ đó, chúng tôi mong muốn góp phần vào việc phát triển hoạt động du lịch gắn với tiềm năng văn hóa, với các di tích lịch sử, di tích khảo cổ học của tỉnh Thái Nguyên.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*